Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn
steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via
onze webwinkel en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de
Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden
op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt
teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 Winkel: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder registratienummer handelend onder de naam Kaashandel
van der Leij.

1.2 Webwinkel: de webwinkel van Winkel, te raadplegen via
dit kaasvanderleij.midmid.shop en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat
met Winkel en/of zich geregistreerd heeft op de Webwinkel.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen
Winkel en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van
Winkel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling
inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of
niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Winkel slechts bindend,
indien en voor zover deze door Winkel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden
tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Artikel 3: Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Webwinkel en in andere van Winkel afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij in de Webwinkel
anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten of eventuele andere bijkomende
kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces
apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Webwinkel is met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Winkel kan echter niet garanderen dat alle informatie
in de Webwinkel te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige
informatie in de Webwinkel en in andere van Winkel afkomstige materialen zijn
dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Winkel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van
aanvaarding door de Klant van het aanbod van Winkel en het voldoen aan de
daarbij door Winkel gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt Winkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze
aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft
Winkel het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen.

4.4 Winkel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte
stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Winkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals
vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Webwinkel, kan
Winkel Klant aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier/ de
account-aanmeldmogelijkheid op de Webwinkel.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een
gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Webwinkel.
Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en
wachtwoord strikt geheim te houden. Winkel is niet aansprakelijk voor misbruik
van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich
aanmeldt op de Webwinkel ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via
het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de
Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in
handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn
wachtwoord te wijzigen en/of Winkel daarvan in kennis te stellen, zodat Winkel
gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Winkel is ontvangen, stuurt
Winkel, indien de mogelijkheid tot bezorging door Winkel wordt geboden, de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo
spoedig mogelijk toe.

6.2 Winkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Webwinkel wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten
van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en
binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de
mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen
welke termijn de producten kunnen worden afgehaald.

6.4 Indien Winkel de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Indien Klant de producten dient af te halen, dient klant
dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien Klant de producten niet afhaalt, zullen de
producten vernietigd worden. De betaalverplichting van klant komt
daarmee niet te vervallen.

6.6 Winkel raadt Klant aan de geleverde producten te
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur
schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie
en conformiteit. Specifiek voor Klanten handelend in de uitoefening van hun
beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst
moeten melden aan Winkel, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging,
schadevergoeding etc.

6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven
afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft,
over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al
eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het
risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 7: Herroepingsrecht/retour

7.1 Voor de producten die Winkel levert, geldt dat deze niet
zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van
ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde
producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW.
Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen
bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan Klant zich
uiteraard wenden tot Winkel conform het in Artikel 9 en 10 gestelde.

Artikel 8: Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Winkel volgens de in de
bestelprocedure en op de Webwinkel aangegeven betaalmethoden te voldoen. Winkel
is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van
tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Winkel is gewezen
op de te late betaling en Winkel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund
om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Winkel gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. Winkel kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake
is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2 Winkel staat ervoor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant bij voorkeur binnen 24 uur nadat hij het gebrek
heeft ontdekt Winkel daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Winkel de klacht gegrond acht, worden na overleg
met Klant de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding
is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform
Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de
dienstverlening van Winkel, dan kan hij bij Winkel telefonisch, per e-mail of
per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.

10.2 Winkel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.
Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Winkel binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen
en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke
of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3
Indien (Bedrijfsnaam) is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve
geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de Webwinkel vermeld inclusief
verwijzing naar de instantie. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot
https://ec.europa.eu/consumers...
11: Aansprakelijkheid

11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een
natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Winkel jegens Klant
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen
prijs (inclusief btw).

11.3 Aansprakelijkheid van Winkel jegens Klant voor
indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend
–begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel
genoemde gevallen rust op Winkel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding
zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te
vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Winkel.

11.5 De aansprakelijkheid van Winkel jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts
indien Klant Winkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Winkel ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Winkel in staat is adequaat
te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Winkel
meldt.

11.7 In geval van overmacht is Winkel niet gehouden tot
vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 Winkel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het
in de Webwinkel gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders
wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Winkel gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden
aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden
ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de
integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.